Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Umów bezpłatną konsultację

Sklep z umowami

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://sklep.gajekpartnerzy.pl/

§1 Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni sp. p. (ul. Iwony Borowickiej 5/2, 31-505 Kraków), która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657918 (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html) i której nadano numer NIP 9442253671 oraz REGON 366320741.
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Kliencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kc.
 4. Kliencie Przedsiębiorcy –należy przez to rozumieć Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kc.
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.gajekpartnerzy.pl/
 6. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta stanowiący serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.gajekpartnerzy.pl/, który umożliwia Klientom składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego serwisu i zgodnie z jego Regulaminem.
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 8. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Usłudze Prawnej – należy przez to rozumieć umowę na pomoc prawną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.) zawieraną przez Klienta i Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 10. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę o wykonie Usługi Prawnej zawieraną przez Klienta i Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 11. Formularzu „złóż zamówienie” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym za pośrednictwem, którego Klient składa zamówienie u Sprzedawcy.
 12. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 13. Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą Klientowi na gromadzenie produktów i określanie warunków Umowy Sprzedaży przed złożeniem zamówienia.
 14. Produkcie – należy przez to rozumieć dokument lub zbiór dokumentów w wersji elektrowniczej, którego nabycie Sprzedawca oferuje Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Produkcie Spersonalizowanym – należy przez to rozumieć Produkt, którego treść została zmodyfikowana na zamówienie Klienta i według jego specyfikacji lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 17. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 18. kc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 19. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 20. PayU – należy przez to rozumieć PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§2 Sprzedawca

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Działalnością gospodarczą Sprzedawcy jest świadczenie pomocy prawnej (kod 69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA).
 3. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.) i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.).
 4. Potwierdzenie poprawności danych Sprzedawcy można uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html).
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail: bartosz@gajekadwokat.pl
  2. telefon: 607-610-718 (w godzinach: od 9:00 do 17:00)
  3. osoba kontaktowa: Bartosz Gajek
 6. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).
 7. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Klienta ze Sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.
 8. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1050 1445 1000 0092 3676 2309

§3 Regulamin

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem i z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Klientów Konsumentów oraz Klientów Przedsiębiorców.
 4. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować nabywanie Produktów oraz Produktów Spersonalizowanych.
 5. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 7. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej.
 8. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zamówienia przez Klienta.

§4 Wymogi techniczne

 1. Usługi w Sklepie Internetowym świadczone są 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi i czynności w Sklepie Internetowym które świadczone są tylko w określonych dniach i godzinach określa regulamin.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
  2. dostęp do Internetu,
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
  4. przeglądarka internetowa (Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari)
  5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 4. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).

§5 Sklep Internetowy

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta oznacza każde jego zapoznanie się ze treściami opublikowanymi na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem,
  2. zgodny z dobrymi obyczajami,
  3. zgodny z regulaminem,
  4. niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,
 3. Sprzedawca może w ramach Sklepu Internetowego organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 4. Promocje prowadzone w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile ich regulamin lub oferta prezentowana w Sklepie Internetowym nie stanowią inaczej.

§6 Konto

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego przez Klienta nie wymaga założenia Konta.

§7 Produkty

 1. Produkty stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt.13 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Eksponowanie Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Produkty eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. są autorstwa Sprzedawcy
  2. są wolne od wad prawnych
 4. Pożądaną treść Produktu Spersonalizowanego Klient określa z Sprzedawcą za pomocą środków komunikacji na odległość.
 5. Ceny Produktów eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. podawane są w złotych polskich (PLN),
  2. zawierają podatek VAT (cena brutto),
  3. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne jakie mogą być doliczone do ceny.
 6. Cena Produktu oznaczona jako “0.00 zł” oznacza Produkt darmowy.

§8 Zamówienie

 1. Klient może zamówić Produkty dostępne w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „złóż zamówienie”.
 2. W celu skorzystania z Formularza „złóż zamówienie” Klient powinien:
  1. wybrać Produkt,
  2. użyć przycisku “Kup teraz”
  3. użyć przycisku “Przejdź do kasy”
  4. podać adres e-mail
  5. zaznaczyć pole potwierdzające akceptację regulaminu
  6. użyć przycisku “Kupuję i płacę”
 3. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza „złóż zamówienie” stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w tym formularzu.
 4. Przyjęcie płatności i jej obsługa następuje na warunkach i w sposób zgodny z regulaminem PayU.

§9 Umowa Sprzedaży

 1. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na ofertę Klienta Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty.
 2. Umowa Sprzedaży zawarta zostanie w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Sprzedaży będzie prawo polskie.
 4. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.
 5. Klient może zapłacić Sprzedawcy cenę za pośrednictwem płatności elektronicznej (zgodnie z regulaminem PayU).
 6. Klient zobowiązany jest uiścić cenę w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przystąpienie Sprzedawcy do wykonywania Umowy Sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Brak zapłaty w terminie określonym w regulaminie oznacza odstąpienie Klienta od Umowy Sprzedaży.

§10 Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Koszt Dostawy Produktu nie jest wliczony w cenę i obciąża Klienta.
 3. Dostawa Produktu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na co Klient wyraża zgodę w rozumieniu art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca ustala z Klientem termin dostawy Produktu Spersonalizowanego.

§11 Odstąpienie

 1. Klient Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów.
 2. Klient Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży Produktów jeżeli Produkt zostanie dostarczony Klientowi Konsumentowi przez Sprzedawcę przed terminem do odstąpienia od umowy.
 3. Klient Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów Spersonalizowanych na zasadzie określonej w art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Jeżeli Umowa Sprzedaży dotyczy zarówno Produktów jak i Produktów Spersonalizowanych Klient Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić w części dotyczącej Produktów na zasadach określonych w regulaminie.
 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a na żądanie Klienta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta Konsumenta liczony jest od dostarczenia Produktu Klientowi Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 7. Do zachowania terminu na odstąpienie przez Klienta Konsumenta wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc.
 8. W każdym przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta skutkuje:
  1. uznaniem Umowy Sprzedaży za niezawartą (anulowanie zamówienia),
  2. powstaniem obowiązku Sprzedawcy do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego w jaki zostały one przez Klienta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.
  3. powstaniem obowiązku Klienta Konsumenta do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta Konsumenta
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do czasu otrzymania od Klienta Konsumenta zwrotu Produktu lub wiarygodnego dowodu jego odesłania.

§12 Rezygnacja

 1. Klient może zrezygnować zakupu Produktu zwracając się do Sprzedawcy o rozwiązanie Umowy Sprzedaży.
 2. Przed rozwiązaniem Umowy Sprzedaży Sprzedawca może zaproponować Klientowi modyfikację Produktu lub potwierdzić rozwiązanie Umowy Sprzedaży.
 3. Zwrot ceny Produktu na rzecz Klienta nastąpi w terminie 7 dni od potwierdzenia rozwiązania Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca może odmówić rozwiązania Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, który uprzednio zwracał się już o rozwiązanie innej Umowy Sprzedaży lub który jest prawnikiem kwalifikowanym.

§13 Reklamacje

 1. Klient Przedsiębiorca powinien zgłosić Sprzedawcy wady Produktu w sposób i w terminie określonym w art. 556 kc i dalsze. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Przedsiębiorcą strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna). Postanowienia regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do Klienta Przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszenie wad (reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości za zasadnego.
 2. Klient Konsument może składać reklamacje:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres bartosz@gajekpartnerzy.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Klienta Konsumenta
  2. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji
  3. zwięzłe określenie oczekiwań Klienta Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę
  4. inne informacje które Klient Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 4. Klient Konsument zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 7 dni roboczych,
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 14 dni roboczych,
  4. w każdym przypadku – do 30 dni,
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta Konsumenta poczytuje się za uznanie jej w całości za zasadną.
 7. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji,
  2. zwróci się do Klienta Konsumentao dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji,
  3. przystąpi do oględzin wad i usterek Produktu zgłoszonych przez Klienta Konsumenta
 8. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Sprzedawca może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsumenta lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient Konsumenta wyraził zgodę.
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsumenta wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości,
  3. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części,
  4. wystąpić do Klienta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron,
 9. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Sprzedawca przedstawia Klientowi Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 10. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Sprzedawca poinformuje Klienta Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 11. Usuwając wadę Sprzedawca działa w sposób możliwie bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Klienta Konsumenta.
 12. W przypadku sporu z Klientem Konsumentem może zwrócić się o mediację do:
  1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
  2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).
 13. Przed wytoczeniem powództwa Klient Konsument może skorzystać także z postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo Sądzie Powszechnym.

§14 Dane osobowe

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Klienta nie będącego osobą fizyczną.
 2. Sprzedawca informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie.
  3. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta oraz Umowy Sprzedaży.
  4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Klienta. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat.
  5. dane osobowe Klienta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest art.6 ust.1 lit.b RODO.
  7. odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Sprzedawcy jako Administratora w celu obsługi płatności lub dostawy Produktu.
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta przy jest warunkiem zawarcia umowy o Prowadzenie Konta oraz Umowy Sprzedaży.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest brak możliwości zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.

Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu

 

Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni sp. p.

ul. Iwony Borowickiej 5/2, 31-505 Kraków

bartosz@gajekpartnerzy.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczam, że odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu _____(nazwa produktu) zawartej w dniu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących Produktów(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.